برچسب: جشنواره موسیقی طبس

هنر ضد آمریکایی

هنری که میتواند ضد آمریکایی باشد

نباید از ظرفیت عظیم سرود غفلت کرد هرچند که امروزه به فراموشی سپرده شده است و باید دانست که در این جنگ عظیم فرهنگی ما به خواننده و ترانه سراهایی نیاز داریم که موسیقی را نه از حیث یک نردبان برای دستیابی به موقعیت اجتماعی میدانند که آنرا به مثابه یک تکلیف مینگرند.