آلبوم صوتی و کتاب «تحریرهای رود» منتشر شد +صوت

کتاب «تحریرهای رود» شامل منتخب اشعار عاشورایی سیدحمیدرضا برقعی همراه با آلبوم صوتی اجرای اشعار توسط شاعر منتشر شد.