برچسب: زهرا شعبانی

زهرا شعبانی

سوره ی دلدادگی

روزگاری همدم مرداب تنها ماه بود / روزگاری جان به کف بود آن که خاطرخواه بود