برچسب: سیاوش امیری

سیاوش امیری

امیری: ماجرای مظلومیت ننه علی تمام نشده

قطعا بدانید که ماجرای مظلومیت ننه علی تمام نشده و من میخواهم صدایم را به گوش همه برسانم. ننه علی در آخرین روزهای عمرش هم هشیار و سالم بود و حواسش به همه چیز بوده بنابراین بعید است حتی از روی کسالت هم حرفی مبنی بر تخریب آلونکش زده باشد.