هرچه می‌خواهد دل تنگت، مگو؛ بایدها و نبایدهای شعر فاطمی

رضا اسماعیلی، شاعر، در یادداشتی به چند و چون شعر فاطمی در سال‌های اخیر و بایدها و نبایدهای آن پرداخته است.