برچسب: علی موذنی

علی موذنی

دیگر حاضر نیستم برای هیچ کارگردانی فیلمنامه بنویسم

علی مؤذنی می‌گوید: روابط میان کارگردان و نویسنده در ایران به‌خوبی شکل نگرفته و حدود کار تعریف نشده است،‌ معمولا‌ً کارگردان در اجرا به‌گونه‌ای عمل می‌کند که حیثیت نویسنده زیر سؤال می‌رود،‌ در نتیجه این روابط کمتر شکل می‌گیرد.

علی موذنی

انوار

با آن که مطمئن بودم انوار در این آخرین عکس هم مثل بیست‌وسه عکس دیگر محو است، از محلول درش آوردم و دیدم که عکس از وقار انوار خالی است. البته تعجبی ندارد، چرا که انوار موجودی است ماورایی نه زمینی. مگر در عکسهایی که می‌گیریم، عکس ارواح و فرشته‌ها می‌افتد که عکس انوار بیافتد؟