فراخوان مسجد جمکران برای سرودن اشعار ضد استکباری

مسجد مقدس جمکران برای سرودن اشعاری جهت جمع‌خوانی و سرود همگانی فراخوان اعلام کرد.