از «بینوایان » شما تا «داستان ایستادگی» ما ؛ نمایش شهدای  غواص را ببینید

وحید جلیلی در یادداشتی در روزنامه شهرآرا مشهد پیرامون سفر هیات فرانسوی به مشهد سخن گفته است و آنها را دعوت کرده به تماشای نمایش شهدای غواص بنشینند.