برچسب: محمدباقر مفیدی کیا

فیلم لکه

آیا لکه فتنه‌گران پاک شدنی است؟

این مادر که از ماجرای انتصاب و جلسه معارفه مهندس رحمانی خبر یافته از وی می‌پرسد که اگر حکومت در سال 88 خون پسر مرا به ناحق ریخته است پس چرا شما دارید در همین حکومت پست قبول می‌کنید و مدیر می‌شوید؟

محمدباقر مفیدی‌کیا

شباهات فیلم «لکه» با «آژانس شیشه ای»

محمدباقر مفیدی‌کیا می‌گوید شاید چون من در فضایی تنفس می‌کنم که آن زمان آقای حاتمی‌کیا تنفس کرده است و ممکن است چون موضعمان در فیلم سیاسی نزدیک به هم بوده، به لحاظ هنری هم تاثیر گرفته باشم و از اینکه بخواهم مونولوگ سنگین در فیلم بگذارم، ابایی نداشته باشم.