خرمشهر دارد سقوط مي کند!

اساس روايت تلخي که از سقوط خرمشهر شنيده ايم همين است که عده اي با دست خالي در مقابل هجوم دشمن ايستادند و کوچه به کوچه و خانه به خانه مقاومت کردند .