برچسب: محمدرضا شرفی خبوشان

نامت را بگذار وسط این شعر

این شعرها را باید دید و بوئید

ویژگی مشخص شعرهای کتاب «نامت را بگذار وسط این شعر» این است که هم تصویرسازی‌هایشان فوق‌العاده است و هم شعرها رنگ و بو دارند. می‌توان فضای درون شعرها را دید، لمس کرد و حتی بوئید.