برچسب: محمد مهدی سیار

محمد مهدی سیار

حرف های یک جامعه

در شعرهای سیار، “من”ِ شعر، یک منِ شخصی با دغدغه های محدود فردی نیست بلکه یک “من”ِ اجتماعی و مذهبی و متعهد و دردمند است. حالا این “من” اگر حرف های شخصی اش را هم در شعرش به میان بیاورد؛ مثل این است که حرف یک جامعه را زده باشد چون از جامعه جدا نیست و اگر از دردهای فردی اش بگوید انگار دست روی دردهای جامعه گذاشته.