برچسب: موسیقی ارزشی

حامد زمانی

«مرگ بر آمریکا» تاریخ انقضا ندارد

حامد زمانی می‌گوید: قریب به اتفاق خواننده ها دوست دارند سوژه های ارزشی کار کنند اما متأسفانه جو طوری نیست که بتوانند به دنبال این سوژه ها بروند.