برچسب: میلاد هارونی

میلاد هارونی

برای قطعه برادرانه توسط شیعه انگلیسی تهدید شدم

ما که در آن مراسم برای اجرا رفتیم روی استیج، دیدیم آشوب شد و چند نفر با سلاح سرد حمله کردند که بنر را پاره کنند و استیج را بهم بریزند. دو_سه نفر آمدند روی استیج و الحمدلله اجرا نصفه انجام شد؛ سیم­های میکروفن را چیدند و یک تیکه باندی را آتش زدند.