قزوه: شعر عاشورایی اصیل تلفیق حماسه و سوگ است

علی رضا قزوه در این مراسم گفت: عاشورا و شعر اصیل عاشورا تلفیق درست حماسه و سوگ است و اینها را نباید از یکدیگر جدا کرد؛ امروز خیلی ها می خواهند شعر انقلاب را با شعر آئینی تفکیک کنند