پروانه معصومی: ساخت سریال تاریخی کار هرکسی نیست

در گذشته سریال های تاریخی زیادی داشتیم. ساختن سریال های تاریخی کار هر کارگردانی نیست و مطالعه و تحقیق های فراوانی می خواهد.