مجموعه پوسترهای نهضت مردمی پوستر انقلاب برای شهید شیخ نمر

یکصد و دهمین مجموعه پوستر نهضت مردمی انقلاب به مناسبت شهاد شیخ نمر باقر النمر منتشر شد.