مجموعه پوسترهای «حبل الله» با موضوع وحدت

مجموعه پوسترهای حبل الله با موضوع وحدت، به مردم تقدیم شد.