انتخابات پرشور ایرانیان به روایت کاریکاتور

کاریکاتوریست ها در پی حضور گستره مردم در انتخابات هفت اسفند آثار دیدنی را خلق کردند.