شعر

عبدالرحیم سعیدی راد

چند دو بیتی

میگن که توی دستش چوب داره / کنارش ، صبری از ایوب داره