شعر

محمدرضا ترکی

آه…

هرچه نهان کرده ام این بغض را / بغض فروخورده گلوگیر شد

مجتبی نادری طاهری

مهم تر است…

دوراهی های تاریخی، عبرت آموز ترین نقاط تاریخند! انتخاب این سو یا آن سو، یا گزینش “این” یا “آن”، هماره موجبات رقم خوردن برهه هایی است که در اکثریتش، سویی هلاکت است و سویی سعادت.

یوسفعلی میرشکاک

سودای محمد

ز سر بیرون نخواهم کرد سودای محمد را / نمی گیرد خدا هم در دلم جای محمد را

مصطفی محدثی خراسانی

کاخ سبز

ولی تصویرها امروز خاموشند / و در ذهن خیابان ها فراموشند

دو فصل است …

دو فصل است …

خوشم با شمیم بهاری که نیست / غباری که هست و سواری که نیست