موسیقی

نادر طالب زاده افق نو خوانندگان آمریکایی

خوانندگان ضد آمریکایی در افق نو

نادر طالب زاده، دبیر همایش افق نو، از حضور «امیر سلیمان» و «علی داگلاس نیومن» هنرمندان آمریکایی،آمریکا ستیز در این همایش خبر داد.