پوستر

جوان حزب اللهی

پوستر/ جوان حزب‌اللهی را باید گرامی داشت

ایگاه اطلاع رسانی دفتر نشر آثار مقام معظم رهبری، پوستر «جوان حزب الهی را باید گرامی داشت» را منتشر کرد. این پوستر برگرفته از فرمایشات مقام معظم رهبری در تکریم جوانان حزب اللهی است.

انگلیس استعمار پیر

پوستر/ انگلیس، استعمار پیر

پوستر «انگلبس، استعمار پیر» نهضت مردمی پوسترهای انقلاب، که توسط خانم سمیه صاحبی طراحی شده، تصویرگر روحیه استعماری کشور انگلستان است.